banner1.jpg
banner2.jpg
banner3.jpg
banner4.jpg

Kontrola pracovníků

kontrola pracovníků

Na základě Vašeho požadavku zajistíme kontrolu na přítomnost alkoholu v dechu, či návykových látek ve slinách u Vašich zaměstnanců i externistů. 

Detekce alkoholu - prováděné činnosti:

  • Přijedeme k Vám a sepíšeme pověřovací list pro kontrolu zaměstnanců
  • Provedeme kontrolu zaměstnanců (vytipovaných či namátkou vybraných)
  • Pro provádění dechových zkoušek používáme certifikovaný přístroj Dräger Alcotest 7410 (užívá i policie)
  • V případě podezření kontrola zaměstnanců na přítomnost alkoholu v dechu dle stanoveného procesu
  • Sepsání protokolu a přivolání nadřízeného či odpovědné osoby zákazníka v případě pozitivního výsledku dechové zkoušky
  • V případě obstrukcí zajištění odvozu zaměstnance a jeho nadřízeného do zdravotnického zařízení na odběr a analýzu krve zaměstnance

Detekce drog:

  • Jsme připraveni doporučit nejvhodnější pomůcky, se kterými máme dlouholeté zkušenosti
  • Pro zjištění přítomnosti drog do 10 min. ze slin lze využít tester iScreen, který umožňuje detekovat až 5 druhů drog (Amfetamin, Marihuana, Hašiš, Heroin nebo Kokain)

 

Podle ustanovení § 106 odst. 4 ZP má zaměstnanec povinnosti:

dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví, i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, popřípadě opomenutí při práci;
dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele;
nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele.
podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit BOZP zaměstnanců (např. v případě opilého spoluzaměstnance apod.).

Jak zákoník práce, tak zákon č. 65/2017 Sb. stanovují zaměstnavateli, že může dát pokyn nebo vyzvat zaměstnance ke zjištění či k vyšetření, zda je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

V pracovním právu jsou využitelné přestupky podle ustanovení § 35 písm. o) a p), fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

o) v rozporu s § 19 požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo

p) v rozporu s § 20 se odmítne podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření, k nimž byla vyzvána podle § 21.

Za tyto přestupky hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.

Free Joomla! templates by AgeThemes